Przebudowa pompowni Siłownia II.

Przebudowa przepompowni ścieków Siłownia II jest kolejnym etapem porządkowania   naturalnych zlewni ścieków z dzielnicy Łubowiec, Dąbrowa Narodowa i Osiedle Stałe.  Na ten cel wodociągi otrzymały kolejne milionowe wsparcie z Unii Europejskiej.

Planowana przez Grupę Tauron inwestycja związana z budową nowego bloku energetycznego, prawidłowe zagospodarowanie ścieków i wód opadowych w sposób kontrolowany, eliminacja zjawisk lokalnych podtopień budynków, to główne argumenty skłaniające do podjęcia zdecydowanych prac modernizacyjnych na tej pompowni.

Kolejnym argumentem, który przyspieszył działania inwestycyjne Siłowni II, był udział Spółki wodociągowej w konkursie, który zaowocował faktem, że II faza Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna” została rozszerzona min. właśnie o powyższe zadanie. Oznacza to, że remont Siłowni II został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Planowana modernizacja Siłowni II rozpoczęła się początkiem 2015 roku. Swoim zakresem obejmuje m.in. wymianę sieci technicznej, zagospodarowanie i oświetlenie terenu, przebudowę ciągów pieszo – jezdnych, budowę zbiornika retencyjnego, stworzenie dwóch stanowisk dla samochodów asenizacyjnych dowożących ścieki z nieskanalizowanych terenów miasta oraz rozbudowę obiektu o zaplecze socjalne dla obsługi.

Wartość umowna zadania to ponad 3,3 mln zł netto. Planowany termin realizacji inwestycji to 30 listopad 2015r. Wykonawcą zadania jest wyłoniona w przetargu firma MIKO – Tech z Łazisk Górnych.

Wartość II Fazy Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”, to ponad 72 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ wynosi ponad 36 mln zł. Oprócz Siłowni, faza II została także rozszerzona o obecnie realizowane prace remontowe na osiedlu Stałym – wymiana 4 km sieci wodociągowej oraz 3,4 km sieci kanalizacyjnej za ponad 3 mln zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.