Spotkanie opłatkowe w P.W. i K. Okr. Częstochowskiego

Przemówienie Andrzeja Babczyńskiego – Prezesa P.W. i K. Okr. Częstochowskiego

Witam wszystkich bardzo serdecznie na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym  w Wodociągach Częstochowskich.

Dzięki dzisiejszej uroczystości pozostaniemy jeszcze przez chwilę w ciepłym, rodzinnym klimacie Świąt Bożego Narodzenia. Każdego roku w imieniu Zarządu i pracowników z przyjemnością otwieram tę piękną uroczystość. Bardzo cieszy mnie tak liczna obecność Państwa- przedstawicieli duchowieństwa i samorządu terytorialnego, emerytowanych i obecnych pracowników Wodociągów, przyjaciół naszej firmy. W szczególności chciałbym powitać:

1. JE Arcybiskupa-Wacława Depo

2.Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy-Pana Zdzisława Wolskiego

3.V-ce Prezydenta Miasta Częstochowy-Pana Jarosława Marszałka

4.Prezesa Związku Kom. Gmin ds. wodo. i kana. ,Wójta G.Mykanów- Pana Krzysztofa Smelę

6.Ks. Proboszcza -Duszpasterza Krajowego pracow. wodociągów i kan. Grzegorza Krząkałę

8.Ks.Prałata.-Duszpasterza Częstoch. Środow. Zawod. Jarosława Srokę

9.Członków Krajowej Rady Prac. Wod. i Kan. z jej Przewod. Panem Ryszardem Wałachem

10.Członka Rady Nadzorczej- Pana Norberta Komara,

Zawsze przy tej okazji podsumowuję mijający czas w Wodociągach Częstochowskich. Był to kolejny dobry i owocny rok, nasza codzienna praca przyniosła dobre efekty, zapewniając naszym Klientom dostawę zdrowej i bezpiecznej wody oraz stały odbiór ścieków. Zaangażowana i podnosząca swoje kwalifikacje załoga wdrażała nowe rozwiązania , dzięki którym oraz ciągłej rozbudowie i modernizacji infrastruktury wodno – kanalizacyjnej podnieśliśmy standard i jakość świadczonych usług.

W roku 2012 przebudowaliśmy wymieniając na nową sieć wodociągową o łącznej długości 9km.  Rozbudowaliśmy system wodociągowy o 46 nowych odcinków sieci o łącznej długości 6,5 km – całość prac finansując  z wypracowanego zysku.

Tym samym długość eksploatowanej przez Spółkę sieci wynosi już wiele kilometrów. W minionym roku na obszarze Z.K., w ramach którego funkcjonuje Spółka, zdecydowanie zintensyfikowano działania z zakresu przesyłu i oczyszczania ścieków , mające tak ważne znaczenie dla zachowania dobrej jakości wód podziemnych stanowiących  źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców naszego regionu. Zmodernizowaliśmy , a tak naprawdę wybudowaliśmy od nowa , punkt zlewny ścieków dowożonych przy ul. Wały Dwernickiego- jedyny taki w Częstochowie.

W lipcu przejęliśmy do eksploatacji nową kolejną już 8-ą oczyszczalnię ścieków. Oczyszczalnia zlokalizowana w miejscowości Karolina w g.Rędziny technologicznie spełnia zakładane oczekiwania, osiągnięty został  wymagany stopień redukcji zanieczyszczeń. W roku 2012 przejęto do eksploatacji osiem przepompowni ścieków na terenie gminy Kłobuck. Aktualnie eksploatujemy więc 121 przepompowni. Kolejne cztery  przejmiemy w najbliższych miesiącach. Bez wątpienia jest to już największy tego typu system kanalizacyjny w kraju.

Całość naszej działalności prowadzimy w sposób przyjazny środowisku starając się racjonalnie korzystać z zasobów naturalnych i stale poprawiając jakość środowiska by zachować naturalne zasoby słodkiej wody dla przyszłych pokoleń.

Każdego roku obejmowani jesteśmy szeregiem auditów wewnętrznych i zewnętrznych przez niezależne firmy audytorskie. Przeprowadzone w  2012 r. badania  pozwoliły bez zastrzeżeń, utrzymać Spółce systemy zarządzania na zgodność funkcjonowania z normami ISO serii 9000 i 14000 oraz akredytację laboratorium w ramach normy 17025.  Pozytywnym wynikiem zakończony został również proces utrzymania naszej organizacji w rejestrze europejskiego systemu ekozarządzania i auditu EMAS.

Wielkim sukcesem i wyróżnieniem dla Przedsiębiorstwa była kolejna, bo trzecia nominacja przez Ministerstwo Środowiska do reprezentowania naszego kraju na forum europejskim do nagrody European EMAS Awards 2012 ,  w kategorii duże organizacje sektora publicznego. W bieżącej edycji nagrody pod uwagę brane były osiągnięcia organizacji w zakresie zarządzania zasobami wodnymi, szczególnie racjonalizacji jej zużycia.  Sama nominacja do tej nagrody , traktowanej  jak europejski ekologiczny Oskar , jest uhonorowaniem naszych  proekologicznych  osiągnięć. Dbałość o środowisko zawsze znajdowała miejsce wśród priorytetów firmy, ale dopiero dziś, po tylu latach starań mogę powiedzieć, że jesteśmy ekologami.

Jesteśmy ekologami ale i ekonomistami. Aktualna sytuacja gospodarcza wymaga  wprowadzania szeregu narzędzi ograniczania kosztów, by zminimalizować konieczność podwyższania opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Zaczynamy dosłownie od oszczędzania przysłowiowej kartki papieru,  optymalizację zakupów, racjonalizację zatrudnienia , do rzeczy tak oczywistych jak oszczędność energii elektrycznej.

Od kilku lat monitorujemy aspekty ekonomiczne i technologiczne mające wpływ na końcowy koszt zużycia energii elektrycznej. Osiągnięte w wyniku poczynionych nakładów inwestycyjnych  zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przynosi coroczne stałe zyski.

Istotne znaczenie dla zmniejszania kosztów funkcjonowania Przedsiębiorstwa jest też optymalizacja procesów technologicznych uzdatniania wody. Bardzo istotnym wskaźnikiem jest osiągnięty poziom strat wody w sieci. Aktualnie został obniżony do poziomu 12 % przy średniej krajowej na poziomie 15.%

Coraz intensywniej prowadzimy edukację ekologiczną. Początkowo były to konkursy ekologiczne dla dzieci pracowników, aktualnie, w związku z ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół, prowadzimy szereg wykładów, wydajemy ulotki , prowadzimy już regularnie co roku ,, dni otwartych drzwi”. Aktualnie opracowujemy film o cyklu krążenia wody w przyrodzie w formie animacji dla najmłodszych. To naprawdę cieszy, że młodzież jest zainteresowana tymi zagadnieniami.

Uczestniczymy też w projektach naukowych. W 2012 roku organizowaliśmy ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne o tematyce hydrogeologicznej. Sympozjum stanowi nie tylko płaszczyznę wymiany doświadczeń pomiędzy hydrogeologami, ale jest także przykładem współpracy naukowców z praktykami.

Wymiernymi ocenami naszego funkcjonowania, prócz najważniejszego czyli zadowolenia Klientów  są wyróżnienia i nagrody. W ubiegłym  roku otrzymaliśmy nagrodę w konkursie Panteon Polskiej Ekologii- konkursie organizowanym pod patronatem Ministra Środowiska , a za wyniki gospodarcze kolejną już ósmą Gazelę Biznesu oraz tytuł Geparda Biznesu. Ale niestety nie tylko z  miłych chwil składa się nasze życie. Skoro jesteśmy w takim gronie, chciałbym wspomnieć też, że w minionym roku odszedł od nas wspaniały człowiek, przyjaciel, wysokiej klasy specjalista, wizjoner, długoletni dyrektor Przedsiębiorstwa, założyciel Oczyszczalni Ścieków Warta- Pan Stanisław Nawara, pamiętajmy o Nim w swoich modlitwach.

Ja ze swej strony oraz w imieniu całego Zarządu Spółki dziękuję za obecność na spotkaniu naszej wodociągowej rodziny życzę wszystkim Państwu oraz Waszym bliskim pogody ducha , optymizmu i wielu szczęśliwych dni w całym 2013 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.