Historia

Duszpasterstwo pracowników wodociągowców, kanalizacji, służb komunalnych i ochrony środowiska w Polsce.

 Od 1990 roku dzień 4 października (liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu) jest obchodzony jako dzień Patrona Ekologów. Do tej grupy ludzi niewątpliwie zalicza się pracowników związanych z gospodarką wodno-ściekową w naszej Ojczyźnie. Na ten sam rok datuje się początki Duszpasterstwa Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Polsce. W ówczesnym Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie zawiązuje się duszpasterstwo zawodowe o nazwie „ Nazaret”. Z inicjatywy tej grupy w dniach 17-18 listopada 1991 roku odbyła się Pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka tego środowiska zawodowego na Jasną Górę pod hasłem „Czyńcie sobie ziemię poddaną”.  Organizatorami była Dyrekcja i NSZZ „ Solidarność” przy W.P.W. i K. w Częstochowie, przy wydatnej pomocy ks. Jarosława Sroki z Parafii p.w. św. Floriana w Częstochowie. Nieoceniona okazała się opieka duchowa i duszpasterska J.E. Ks. Biskupa Damiana Zimonia – Ordynariusza Diecezji Katowickiej, równocześnie przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego.

–  17 listopada 1991 roku, niedziela.

W godzinach popołudniowych w Sali Jana Pawła II rozpoczęła się I Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Przedsiębiorstw Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Kilkuset zebranych w imieniu gospodarzy miejsca powitał o. Jan Zelek, administrator Jasnej Góry. Obecny był v-ce wojewoda częstochowski Janusz Wójcik. Słowo wstępne wygłosił dyrektor naczelny Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Częstochowie Marek Wielunicki. Następnie referat pt. „Kwestia kształtowania świadomości ekologicznej” wygłosił ks. prałat Eugeniusz Szczotka z Katowic, a ks. prof. Józef Wilk (KUL) omówił „Problematykę wychowania do poszanowania przyrody”.  Uczestnicy pielgrzymki wzięli udział w Drodze Krzyżowej, której przewodniczył ks. Marian Duda z Częstochowy.

18 listopada, poniedziałek.

Drugi dzień pielgrzymki rozpoczęła Msza święta celebrowana w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem ks. bpa Damiana Zimonia, ordynariusza diecezji katowickiej. W homilii ksiądz biskup wskazał na encyklikę Jana Pawła II „Centesimus annus” jako na dokument zawierający niezwykle ważne przesłanie dla rozwiązania wszystkich ważnych problemów natury społeczno-gospodarczej współczesnego świata.  Uczestnicy pielgrzymki rozważali Orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju z 01. 01. 1990r. w którym jako ekolodzy odnajdują szczególne przesłanie Kościoła do współczesnego człowieka pragnącego żyć w pokoju z Bogiem i stworzoną przez Niego naturą.

Na zakończenie Mszy świętej dokonano Aktu oddania pracowników przedsiębiorstw komunalnych i ochrony środowiska Matce Bożej a ks. bp. poświęcił sztandar NSZZ Solidarność z Częstochowy.

Ostatnim punktem pielgrzymki było wysłuchanie referatu ks. dra Jana Grzesicy z Mysłowic na temat ekologii w Sali Jana Pawła II a modlitwą Anioł Pański zakończono I Pielgrzymkę Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Polsce na Jasną Górę.

Pielgrzymka odbywała się w cieniu pielgrzymki kolejarzy na której z całej Polski uczestniczyło 150 sztandarów.

W grudniu 1991 roku odbyło się spotkanie opłatkowe w W.P.W. i K. w Częstochowie, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: Arcybiskup Stanisław Nowak – Metropolita Częstochowski oraz przedstawiciele „wodociągowców” z Katowic. Właśnie na tym spotkaniu zapada decyzja o powołaniu Krajowego Duszpasterstwa Zawodowego Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Druga Ogólnopolska Pielgrzymka tego środowiska na Jasną Górę miała miejsce 28-29 listopada 1992 roku. Jej organizatorem byli pracownicy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach pod hasłem „Pogłębiamy szacunek dla przyrody, która jest darem  Boga” . Natomiast Trzecia ( przygotowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi ) odbyła się w dniach 9-10 października 1993 roku a hasłem przewodnim była  „Ochrona środowiska naturalnego służbie godności człowieka”  Była to ważna chwila w historii pielgrzymek „wodociągowców”. Od tej daty każdego kolejnego roku, sobota i niedziela przypadająca po święcie Św. Franciszka są dniami kolejnej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

W dniach 24 – 25 kwietnia 1993 r. odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli duszpasterstwa zawodowego „wodociągowców” z terenu całej Polski. Miało to miejsce w Olsztynie k/Częstochowy w domu rekolekcyjnym Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Zawiązała się Rada Krajowa Duszpasterstwa Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dnia 18 sierpnia 1994 r. Ks. Biskup Damian Zimoń – Ordynariusz Diecezji Katowickiej mianował Ks. Eugeniusza Breitkopfa, proboszcza parafii p.w. Opatrzności Bożej w Katowicach, Archidiecezjalnym Duszpasterzem Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Na IV Ogólnopolską Pielgrzymkę  pod  hasłem „Czyńcie sobie ziemię poddaną”  zapraszało P.W.i K. Sp. z o.o. w Gdyni

W dniach 1- 4 maja 1995r. na spotkaniu Rady Krajowej w Dobczycach powołano do życia biuletyn – pismo informujący o sprawach i dokonaniach Duszpasterstwa. Pierwszy numer p.t. „Wspólnota Wiary, Pracy i Solidarności” ukazał się w październiku 1995r. na Piątej Ogólnopolskiej Pielgrzymce, na której został poświęcony sztandar Krajowego Duszpasterstwa. Na tej Pielgrzymce po raz pierwszy odśpiewano Hymn Duszpasterstwa. Słowa napisał Stanisław Wieczorek a muzykę profesor Akademii Muzycznej w Katowicach pan Julian Gębalski – wirtuoz gry na organach.

7-8 października 1995 r. organizatorami Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę były Wodociągi Krakowskie. W niedzielę 8 X  o godz. 11.00 rozpoczęła się suma, koncelebrowana przez Duszpasterzy środowiska zawodowego pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Albina Małysiaka. Podczas sumy pontyfikalnej nastąpiło poświęcenie sztandaru Duszpasterstwa Krajowego. Od tej pory sztandar jest z nami na pielgrzymkach, spotkaniach animatorów oraz wszystkich ważnych wydarzeniach naszej społeczności. Na koniec Pielgrzymki Ks. Infułat Jerzy Bryła oraz Parafia Najśw. Salwatora otrzymała dar Figury Matki Bożej Fatimskiej, przywieziony z Fatimy przez  p. Norberta  Komandera  i  poświęconej przez tamtejszego, miejscowego Biskupa 13 VI 1995 r. Dnia 12 X 1995r. w kościele Najśw. Salwatora miało miejsce uroczyste przekazanie Figury Ks. Infułatowi oraz Parafii przez Ks. Eugeniusza Breitkopfa – Krajowego Duszpasterza Pracowników Wodociągów i Kanalizacji wraz z delegacją z Katowic.

W dniach 5-6 marca 1996 roku w Katowicach w parafii p.w. Opatrzności Bożej ustanowiono siedzibę Krajowego Duszpasterstwa Zawodowego a Metropolita Katowicki ks. Arcybiskup Damian Zimoń powołał Archidiecezjalnego Duszpasterza Zawodowego ks. Eugeniusza Breitkopfa na stanowisko Krajowego Duszpasterza Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

12-13 października 1996r.  to VI Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną  Górę  pod hasłem „ Z weselem wodę czerpać praniemy ze zdrojów zbawienia”. Organizatorem było Przedsiębiorstwo Komunalne AQUA S.A. w Bielsku Białej

11-12 pażdziernika 1997 r. odbyła się VII  Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną  Górę  pod hasłem „ Z żadnego źródła nie wytryska woda słodka i gorzka zarazem” zorganizowana przez Saur Neptun Gdańsk S.A.

24-25 lipca 1998r. Pielgrzymka  Pracowników Krakowskich Wodociągów do Kalisza i Lichenia która zapoczątkowała nasze coroczne pielgrzymowanie do św. Józefa i M.B. Licheńskiej . W czasie wspólnej modlitwy, Mszy św., Liturgii – polecamy Panu Bogu nasze środowisko zawodowe, naszych Duszpasterzy, naszą pracę… prosimy o Bożą pomoc w przeobrażaniu nas samych, naszych Zakładów pracy. Prosimy, abyśmy mogli sprostać wyzwaniom na miarę czasów

3-4 października 1998r. to  VIII Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną  Górę  pod hasłem „ Strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza” którą organizowało Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

20-21 maja 1999r. Pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu

9-10 października 1999r. IX Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną  Górę  pod hasłem „… źródła błogosławcie  Pana…”  zorganizowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie

18-19 maja 2000r. II  Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu

7-8 października 2000r. X Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną  Górę  pod hasłem „ Dzięki czyńmy Panu za Jego miłosierdzie”   zorganizowana przez Rzeszowską Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o.

17-18 maj 2001r. III Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu

13-14 października 2001r. XI Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną  Górę  pod hasłem „ Nie lękajcie się być świętymi. Uczyńcie nowe tysiąclecie erą ludzi świętych” zorganizowana przez MZK Łomża, MPGKiM  Łomża, MPWiK Sp. z o.o. w Łomży i MPEC w Łomży

16-17 maj 2002 IV Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu

12-13 Październik 2002r. XII  Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną  Górę  pod hasłem „ Wypłyń na głębię aby lepiej poznać Chrystusa” zorganizowana przez  MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu, MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu, Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. i Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Nowym Sączu

15-16 maj 2003r. V Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu

11-12 październik 2003r. XIII  Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną  Górę  pod hasłem „ Bóg bogaty w miłosierdzie”  zorganizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu

13-14 maj 2004r. VI  Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu

9-10 październik  2004r  XIV Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną  Górę  pod hasłem „ Jezus Chrystus jest naszą nadzieją”  zorganizowana przez  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku

12-13 maj 2005r. VII  Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu

4 październik 2005r. decyzją Konferencji Episkopatu Polski nowym duszpasterzem krajowym został ks. Grzegorz Krząkała – proboszcz  parafii św. Jadwigi Śląskiej  w  Katowicach-Szopienicach.

8-9 październik 2005r. XV Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną  Górę  pod hasłem „ Eucharystia źródłem naszej nadziei” zorganizowana przez  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu

11-12maj 2006r. VIII Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu

7-8  październik 2006 r. XVI Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną  Górę  pod hasłem „Przywracajmy nadzieję ubogim”  Wodociągi Białostockie i miasto Białystok

10-11 maj 2007r. IX Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu

13-14 październik 2007r.  XVII Ogólnopolska  Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną  Górę  pod hasłem „Przypatrzmy się powołaniu naszemu” zorganizowana przez  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice  i  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Katowicach

13-14 maj 2008r. X Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu

11-12  październik 2008r. XVIII   Ogólnopolska  Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną  Górę  pod hasłem „ Bądźmy uczniami Chrystusa”  zorganizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Krośnie

14-15 maj 2009r. XI Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu

10-11 październik 2009r . XIX Ogólnopolska  Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną  Górę pod hasłem „Otoczmy troską życie”.  Organizatorem było Miejskie  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie

13-14 maj 2010r.  XII  Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu

9-10 października 2010r. XX Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  na Jasną  Górę. Organizatorem pielgrzymki były Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie oraz Miasto Bydgoszcz, a hasłem przewodnim „ Bądźmy światkami miłości”

Grudzień 2010r. po śmierci Stanisława Wieczorka (w-ce przewodniczącego Rady Krajowej, głównego animatora i redaktora „Wspólnoty” ) i rezygnacji z funkcji przewodniczącego Macieja Jastrzębskiego kończy się wydawanie kwartalnika „ Wspólnota” i rozpoczyna życie strona internetowa Rady Krajowej. Od tej pory wszystkie informacje na bieżąco docierają do szerokiej rzeszy czytelników.

12-13 maja 2011 r. XIII Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu.

Czerwiec 2011 r. – Spotkanie Rady Krajowej Duszpasterstwa w Tarnobrzegu i wybór nowego Przewodniczącego, którym został Ryszard Wałach z Katowickich Wodociągów S.A.

8-9 października 2011 r. XXI Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  pod hasłem „ W komunii z Bogiem”. Organizatorem były Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. i Miasto Tarnobrzeg. 9 października 2011 r. prezes Sądeckich Wodociągów Janusz Adamek przejął krzyż pielgrzymkowy wraz z obowiązkami organizatora XXII pielgrzymki na Jasną Górę

10-11 maja 2012 r. XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu

13-14 października 2012 r. XXII Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  pod hasłem „ Kościół naszym domem ” , którą organizowały Sądeckie Wodociągi.

14 października 2012 r. Dyrektor ZW i K Szczecin Sp z o.o. Ryszard Wójcik  przejął Krzyż Pielgrzymkowy wraz z obowiązkami organizatora  XXIII  pielgrzymki na Jasną Górę w dniach 12-13 października 2013 r.  pod hasłem „ Być solą ziemi” , na którą zaprasza organizator, Miasto Szczecin i  Rada Krajowa Duszpasterstwa.

9-10 maja 2013 r.  XV Ogólnopolska  Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. W  Kaliszu po raz pierwszy homilię wygłosił ks. bp Edward Janiak.

12-13 października 2013 r.  XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  pod hasłem ” Być solą ziemi„. Na  pielgrzymce było 3000 pątników, 22 sztandary. Po raz pierwszy dołączyli do nas pielgrzymi z Kożuchowa . Homilię wygłosił pasterz diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej abp Andrzej Dzięga.

14 października 2013 r. Prezes MPGK Sp. z o.o. w Mielcu pan Marek Bąbała w imieniu załogi przejął Krzyż Pielgrzymkowy wraz z obowiązkami organizatora XXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki do Jasnogórskiej Pani pod hasłem „ Wierzę w Syna Bożego” i zaprosił całe nasze środowisko do przyjazdu na Jasną Górę.

9 – 10 maja 2014 r.  XVI  Ogólnopolska  Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. W tym roku po raz pierwszy w piątek i w sobotę.  U św. Józefa homilię wygłosił ks.bp. Edward Janiak a w Licheniu tradycyjnie Krajowy Duszpasterz ks. Grzegorz Krząkała. Pielgrzymi przywieźli ze sobą 7 sztandarów.

11-12 października 2014 r.  XXIV Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przybyła na Jasną Górę pod hasłem ” Bogu ufam, nie będę się lękał””. Na  pielgrzymce było 3500 pątników, 17 sztandarów. Po raz pierwszy z pod Archikatedry poprowadził nas ks.Alfred Butwiłowski ze Świętej Wody obok Białegostoku . Homilię wygłosił pasterz diecezji tarnowskiej  bp senior Władysław Bobowski który poświęcił 2 nowe sztandary ( z PGKM w Mielcu oraz MPWiK w Bochni) oraz pamiątkowy właz – dar MPGK w Mielcu. Na zakończenie Prezes PWiK w Inowrocławiu jako organizator jubileuszowej XXV Pielgrzymki przejął Krzyż Pielgrzymkowy i zaprosił wszystkich do udziału.

15-16 maja 2015r. XVII Ogólnopolska  Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Jest nas coraz więcej. Przywozimy więcej sztandarów. W tym roku było 7. W Kaliszu po raz pierwszy powitał nas biskup Łukasz Buzun który wygłosił homilię. Były też władze miasta w osobie Przewodniczącego Rady Edwarda Prusa.

10-11 października 2015r. XXV Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przybyła na Jasną Górę pod hasłem „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię „. Przybyło 2500 pielgrzymów z 60 firm z 29 sztandarami. J.E. prymas Wojciech Polak poświęcił 2 nowe sztandary z MPWiK Piekary Śl. i Wodociągów Białostockich oraz wygłosił Słowo Boże. W sobotę w sali o. Kordeckiego zostały wręczone listy gratulacyjne dla pielgrzymów, którzy przybyli po raz 25 oraz rzeźby św. Franciszka dla Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Wodociągów Częstochowskich, Katowickich, Sądeckich i Szczecińskich, które były organizatorem dwa razy. Na zakończenie drugiego dnia prezes PWiK w Inowrocławiu Stanisław Kowalewski  przekazał Krzyż Pielgrzymkowy organizatorowi XXVI pielgrzymki tj. PWiK Żory w imieniu którego krzyż przejął prezes Michał Pieczonka z Żor i zaprosił wszystkich na następną pielgrzymkę za rok pod hasłem „ Nowe życie w Chrystusie „.

13 – 14 maja 2016 r. XVIII Ogólnopolska  Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu.   W Kaliszu po raz pierwszy powitał nas biskup Łukasz Buzun który wygłosił homilię. Były też władze miasta w osobie Przewodniczącego Rady Edwarda Prusa oraz Prezes PWiK w Kaliszu Andrzej Anczykowski.

8- 9 października 2016 r. XXVI Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przybyła na Jasną Górę pod hasłem „ Nowe życie w Chrystusie „Przybyło 3000 pielgrzymów z ponad 50 firm z 23 sztandarami. Eucharystii odprawionej o godz. 11.00 w Bazylice przewodniczył i homilię wygłosił abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Mszę św. koncelebrował ks. Grzegorz Krząkała, duszpasterz Krajowy Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Słowa powitania w imieniu ojców i braci paulinów wypowiedział o. Mieczysław Polak – podprzeor sanktuarium. Na zakończenie drugiego dnia prezes PWiK Żory Michał Pieczonka  przekazał Krzyż Pielgrzymkowy organizatorowi XXVII pielgrzymki tj. PWiK Olsztyn w imieniu którego, krzyż przejął Dyrektor Mirosław Grzybowski z Olsztyna i zaprosił wszystkich na następną pielgrzymkę za rok pod hasłem „ Idźcie i głoście „. Został też odczytany Akt Zawierzenia i list do Ojca Świętego Franciszka. Dar PWiK Żory – nowa myjka przy wejściu głównym poświęcił abp Wiktor Skworc.

12- 13 maja 2017r. XIX Ogólnopolska  Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. W Kaliszu celebrze przewodniczył i homilię wygłosił bp kaliski Edward Janiak. Wraz z biskupem kaliskim Edwardem Janiakiem modlili się: krajowy duszpasterz ks. Grzegorz Krząkała, diecezjalny duszpasterz z Legnicy ks. Roman Raczak, kustosz kaliskiej bazyliki ks. prałat Jacek Plota, przewodniczący Rady Krajowej Duszpasterstwa z Katowic Ryszard Wałach, prezes Kaliskich Wodociągów Andrzej Anczykowski, zastępcy przewodniczącego Rady Krajowej Henryk Żubertowski i Andrzej Grzeluszka oraz pielgrzymami z różnych stron Polski.

100 lecie objawień fatimskich zbiegło się z pobytem u MB Licheńskiej 13 maja. Eucharystii przewodniczył ks. Grzegorz Krząkała a w koncelebrze z nim ks. Krzysztof Jędrzejewski MIC- przełożony domu zakonnego Zgromadzenia Księży Marianów oraz duszpasterz środowiska w Legnicy ks. Roman Raczak. W pielgrzymce uczestniczyło ok 800 pielgrzymów.

14- 15 października 2017 r. XXVII Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przybyła na Jasną Górę pod hasłem „Idźcie i głoście”. Zgromadziła na Jasnej Górze ok. 4 tys. osób z 25 sztandarami. Eucharystii odprawionej o godz. 11.00 w Bazylice przewodniczył i homilię wygłosił abp Józef Górzyński, metropolita warmiński. Mszę św. koncelebrował ks. Grzegorz Krząkała, duszpasterz Krajowy Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Słowa powitania w imieniu ojców i braci paulinów wypowiedział o. Krystian Gwioździk, podprzeor Jasnej Góry . Podczas Eucharystii Akt Zawierzenia odczytała Barbara Koziebrodzka z Wodociągów Olsztyńskich. Na zakończenie Mszy św. głos zabrał m.in. ks. Jan Szymko, duszpasterz Środowiska Olsztyńskiego, a także prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Krzyż pielgrzymkowy w imieniu PWiK w Olsztynie przekazał Jacek Zyśk – Dyrektor Ekonomiczny Główny Księgowy a w imieniu Wodociągów Kieleckich krzyż przyjął prezes Henryk Milcarz i zaprosił na XXVIII pielgrzymkę 13- 14 października 2018r. pod hasłem ” Jesteśmy napełnieni Duchem świętym” Na zakończenie dar organizatora w postaci myjki wielostanowiskowej poświęcił abp Józef Górzyński przypominając, że przed 300 laty jego poprzednik jako pierwszy koronował obraz Matki Bożej w Częstochowie.

11-12 maja 2018r. – XX Ogólnopolska  Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. W Kaliszu celebrze przewodniczył i homilię wygłosił bp Łukasz Bazun. Wraz z biskupem kaliskim  modlili się: krajowy duszpasterz ks. Grzegorz Krząkała, diecezjalny duszpasterz z Legnicy ks. Roman Raczak, kustosz kaliskiej bazyliki ks. prałat Jacek Plota, przewodniczący Rady Krajowej Duszpasterstwa z Katowic Ryszard Wałach, prezes Kaliskich Wodociągów Andrzej Anczykowski, zastępca przewodniczącego Rady Krajowej Henryk Żubertowski oraz pielgrzymami z różnych stron Polski.

13- 14 października 2018r. XXVIII Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przybyła na Jasną Górę pod hasłem ” Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym„. Na Jasną Górę przybyło 26 sztandarów w tym 2 nowe. LPWiK w Legnicy i PWiK Ruda Śląska przywiozły swoje sztandary po raz pierwszy i zostały poświęcone przez bpa Jana Piotrowskiego, który poświęcił również ufundowaną przez Kieleckie Wodociągi nakrywę krypty grobowej artystów oraz  przewodniczył Mszy świętej i wygłosił homilię. W koncelebrze uczestniczyli również przybyli duszpasterze wraz z pielgrzymami na czele z ks. Grzegorzem Krząkałą– Krajowym Duszpasterzem. Słowa powitania w imieniu ojców i braci paulinów wypowiedział o. Krystian Gwioździk, podprzeor Jasnej Góry. Akt Zawierzenia odczytała odczytała Maria Zawadzka z Kieleckich Wodociągów a telegram do Ojca Świętego Franciszka duszpasterz środowiska ks. Grzegorz Kuta z Kielc. Na zakończenie prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz przekazał krzyż pielgrzymkowy prezesowi PWiK w Przemyślu Ryszardowi Lewandowskiemu , który w ten sposób przejął obowiązki głównego organizatora przyszłorocznej pielgrzymki do Jasnogórskiej Pani.

10 – 11 maja 2019 r. XXI Ogólnopolska  Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. W Kaliszu celebrze przewodniczył i homilię wygłosił bp Łukasz Bazun. Wraz z biskupem kaliskim  modlili się: krajowy duszpasterz ks. Grzegorz Krząkała,  kustosz kaliskiej bazyliki ks. prałat Jacek Plota, przewodniczący Rady Krajowej Duszpasterstwa z Katowic Ryszard Wałach, prezes Kaliskich Wodociągów Andrzej Anczykowski, zastępca przewodniczącego Rady Krajowej Henryk Żubertowski oraz pielgrzymami z różnych stron Polski. W Licheniu Drogę Krzyżową, rozważania Różańca Świętego, Mszy świętej przewodniczył i słowo boże wygłosił ks. Grzegorz Krząkała.

2 – 4 czerwca odbyła się konferencja Rady Krajowej w Przemyślu i Krasiczynie

12- 13 października 2019  r. XXIX Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przybyła na Jasną Górę pod hasłem ” W mocy Bożego Ducha”. Pielgrzymi z całej Polski przywieźli ze sobą 21 sztandarów. Nowy sztandar należący do ZWiK Łódź został poświęcony przez bpa Stanisława Jamrozka z Przemyśla który przewodniczył eucharystii w niedzielę i wygłosił Słowo Boże. Wraz z nim w koncelebrze uczestniczył Krajowy Duszpasterz ks. Grzegorz Krząkała , ks. Robert Drążek z duchowy opiekun wodociągowców z Przemyśla oraz duszpasterze z Legnicy, Radomia, Białegostoku, Tarnobrzega. Prezes PWiK w Przemyślu Mariusz Kwaśny na zakończenie przekazał Krzyż Pielgrzymkowy Przewodniczącemu Rady Krajowej Ryszardowi Wałachowi , który zaprosił wszystkich do uczestniczenia w XXX pielgrzymce 10 – 11 października 2020 pod hasłem ” Eucharystia daje życie”. Pielgrzymkę zorganizuje Rada Krajowa Duszpasterstwa Pracowników Wodociągów, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Polsce.

08- 09 maja 2020 z powodu pandemii koronawirusa covid 19 XXII Ogólnopolska Pielgrzymka do św. Józefa w Kaliszu i MB Licheńskiej nie odbyła się.

10- 11 października 2020 XXX Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  na Jasną Górę pod hasłem ” Eucharystia daje życie” odbyła się. Trwająca pandemia wirusa covid 19 nie pozwoliła na liczną obecność. Głównym organizatorem byli pracownicy PWiK w Rudzie Śląskiej. Na pielgrzymkę przybyły 3 sztandary: PWiK Ruda Śl. , Katowickich Wodociągów i Wodociągów Okręgu Częstochowskiego. W tym roku nie było procesji spod archikatedry na Jasną Górę. O godź. 11.30 pod pomnikiem kard. Wyszyńskiego powitał nas i poprowadził do bazyliki bp Marek Szkudło, który wygłosił Słowo Boże i celebrował eucharystię wraz z Krajowym Duszpasterzem ks. Grzegorzem Krząkałą, na zakończenie zaprosił nas na XXXI pielgrzymkę za rok.

7 – 8 maja 2021 r. odbyła się XXII Ogólnopolska Pielgrzymka do św. Józefa w Kaliszu i MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Po roku przerwy spowodowanej pandemią covid 19 wróciliśmy do pielgrzymowania. W pielgrzymce uczestniczyło 2 przedstawicieli PWiK w Ełku , 2 z PWiK w Kaliszu oraz Przewodniczący Rady Krajowej Duszpasterstwa z Katowickich Wodociągów, a Msze święte koncelebrował i słowo głosił Krajowy Duszpasterz ks. Grzegorz Krząkała.

9- 10 października 2021r. XXXI Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  na Jasną Górę pod hasłem : „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” Na Jasną Górę przybyło kilkuset pielgrzymów z 28 firm i 10 sztandarów z różnych zakątków Polski. Na powitanie wysłuchaliśmy koncertu chóru „Basilica Cantans” z Częstochowy. Niedzielną Mszę koncelebrował i słowo wygłosił bp Grzegorz Olszowski z Katowic a cały czas przewodniczył nam i modlił się z nami Krajowy Duszpasterz ks. Grzegorz Krząkała.

13- 14 maja 2022 odbyła się XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka do św. Józefa w Kaliszu i MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Po przerwie w 2020 roku i symbolicznej pielgrzymce w 2021 powoli wracamy do naszego pielgrzymowania. W tym roku przybyły grupy pielgrzymkowe z Katowickich Wodociągów S.A., P.W.i K. Sp.z o.o. w Tarnowskich Górach , Zabrzańskiego PWiK Sp. z o.o. , M.P.W.i K. S.A. w Krakowie, Legnickiego PWiK S.A. , WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu , MPGK Mielec Sp. z o.o.. Mszy świętej przewodniczył i słowo głosił Krajowy Duszpasterz ks. Grzegorz Krząkała. Pielgrzymi przywieźli ze sobą 4 sztandary.

8- 9 października 2022 r. XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  na Jasną Górę pod hasłem : „Posłani w pokoju Chrystusa”. W tym roku na Jasną Górę przybyło prawie tysiąc pielgrzymów z ponad 30 firm. 12 sztandarów oraz tablice z nazwami firm i stojący za nimi pątnicy ustawieni wokół placu przed pomnikiem bł. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego witało biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża , który wprowadził nas do bazyliki na eucharystię. W koncelebrze uczestniczyli również: ks. Grzegorz Krząkała- Krajowy Duszpasterz, ks. Jerzy Jurkiewicz- duszpasterz środowiska w Nowym Sączu tegorocznego głównego organizatora naszej pielgrzymki, ks. Roman Raczak duszpasterz z Legnicy, ks. Ryszard Kamiński ze Szczecina, ks. Wiesław Lenartowicz z Radomia oraz gospodarze ojcowie Paulini w imieniu których powitał nas o. Marcin Ciechanowski – podprzeor Jasnej Góry. Akt Zawierzenia odczytał Prezes Tadeusz Frączek, a telegram do papieża ks. Jerzy Jurkiewicz. W imieniu organizatora XXXIII pielgrzymki Krzyż Pielgrzymkowy przejął Ryszard Wałach – Przewodniczący Rady naszego duszpasterstwa zawodowego i zaprosił wszystkich za rok.

12- 13 maja 2023 roku. XXIV Ogólnopolska Pielgrzymka do św. Józefa w Kaliszu i MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. W tym roku przyjechali przedstawiciele 6 firm wodociągowych. Legnica i Katowice ze sztandarem. Przez dwa dni modlił się z nami Krajowy Duszpasterz ks. Grzegorz Krząkała, a słowa pozdrowień przesłał Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie Paweł Sikorski.

14-16 czerwca 2023 seminarium Rady Krajowej duszpasterstwa u organizatora XXXIII pielgrzymki którym jest PUK w Radzyniu Podlaskim.

14- 15 października 2023 roku. XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka  Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  na Jasną Górę pod hasłem : ” Wierzę w Kościół Chrystusowy” przeszła do historii. W tym roku na Jasną Górę przybyło prawie tysiąc pielgrzymów z 25 firm. Pielgrzymi przywieźli ze sobą 12 sztandarów. Rozpoczęcie pielgrzymki umiliła nam orkiestra akordeonowa z Radzynia Podlaskiego Arti Sentemo. Mszy świętej przewodniczył oraz Apel Jasnogórski odczytał Krajowy Duszpasterz ks. Grzegorz Krząkała. W niedzielę powrotem pod częstochowską archikatedrę powróciliśmy do tradycji z przed pandemii. Pod pomnikiem bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego powitał nas i eucharystii przewodniczył bp. siedlecki Kazimierz Gurda. Na zakończenie w imieniu organizatora tj. PUK Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim Prezes Jarosław Ejsmont przekazał Krzyż Pielgrzymkowy Przewodniczącemu Rady Duszpasterstwa Ryszardowi Wałachowi , który zaprosił do pielgrzymowania za rok.

10- 11 maja 2024 r. XXV Ogólnopolska Pielgrzymka do św. Józefa w Kaliszu i MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. W tym roku przyjechali przedstawiciele z Wałbrzycha, Krakowa, Zabrza, Kalisza i Częstochowy. Legnica, Katowice i Rzeszów przywiozły ze sobą sztandary. Przez dwa dni modlił się z nami Krajowy Duszpasterz ks. Grzegorz Krząkała, który zawierzył całe nasze środowisko św. Józefowi i MB Licheńskiej.