Noworoczne spotkanie w P.W. i K. Okręgu Częstochowskiego

Przemówienie Andrzeja Babczyńskiego – Prezesa P.W. i K. Okr. Częstochowskiego S.A.,

Witam wszystkich bardzo serdecznie na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym  w Wodociągach Częstochowskich. Dziękuję za liczną obecność Państwa- przedstawicieli duchowieństwa i samorządu terytorialnego, emerytowanych i obecnych pracowników, przyjaciół naszej firmy. W szczególności chciałbym powitać:

 

 

  1. JE Arcybiskupa-Wacława Depo
  2. Prezydenta miasta Częstochowy- Krzysztofa Matyjaszczyka
  3. Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy- Zdzisława Wolskiego
  4. Prezesa Zwią.Kom.Gmin ds. wod. Kanali.,wójta gminy Mykanów-Krzysztofa Smelę
  5. V-ce Prezydenta Miasta Częstochowy- Jarosława Marszałka
  6. V-ce Prez.Mia.Częst.-Mirosława Soboraka
  7. Ks. proboszcza -duszpasterza krajowego pracow. wod. i kan.- Grzegorza Krząkałę
  8. Ks. prałata- duszpasterza naszego środowiska zawodowego- Jarosława Srokę
  9. Członków Krajowej Rady Prac. Wod. i Kan. z jej Przewod. -Ryszardem Wałachem
  10. Członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa

 

Początek roku to czas symboliczny, gdy przywołujemy w pamięci to co w minionych miesiącach najmocniej utkwiło w naszych sercach i myślach, ale też, mam nadzieję  z optymizmem, myślimy o nowym roku. Pozwólcie więc Państwo na krótkie podsumowanie minionego roku w Przedsiębiorstwie a był to dla nas rok jubileuszowy, obchodziliśmy bowiem 85. lecie naszej działalności.

Misją Przedsiębiorstwa jest zapewnienie wysokich standardów obsługi klientów, poprzez niezawodność dostaw zdrowej wody i stały odbiór ścieków. Wszystkie nasze działania, takie jak rozbudowa sieci, wykorzystywanie najnowszych technologii, zakupy inwestycyjne, plany, szkolenia pracowników słowem- nasza codzienna praca podporządkowane są tej misji. Dostawa wody do aglomeracji miejskiej nie jest bowiem zwykłą usługą, jest ściśle związana z rozwojem urbanistycznym i industrialnym terenów, które obsługujemy. Bez wody przecież nie da się funkcjonować.

W ubiegłym roku przebudowaliśmy, sieć wodociągową i kanalizacyjną o łącznej długości 11 km.  Rozbudowaliśmy system wodociągowy o 57 nowych odcinków sieci o łącznej długości 19.km – całość prac finansując z wypracowanego zysku.

Od kilkunastu już lat  obserwujemy na terenie naszej działalności tj. gmin zrzeszonych w ramach Związku Komunalnego dynamiczną rozbudowę systemów przesyłu ścieków, co jest niezwykle istotne dla ochrony wód podziemnych przed infiltracją zanieczyszczeń w postaci nieoczyszczonych ścieków. W roku 2013 przejęliśmy do eksploatacji kolejnych 60km. nowych przewodów kanalizacyjnych, 10 nowych przepompowni ścieków dwie z terenu Częstochowy i 8 z gminy Konopiska. Aktualnie eksploatujemy więc 132 przepompownie

W 2013 roku przystąpiliśmy do programu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie budowy podłączeń budynków do systemu kanalizacji. Pozwala to na znaczne zmniejszenie kosztów, które musi ponieść indywidualny odbiorca na budowę przyłącza kanalizacyjnego.

Analizując rynek lokalny i wykorzystując sytuację postawiliśmy na rozwój poprzez objęcie swoją działalnością nowego obszaru i pozyskanie nowych odbiorców usług.  Z tego względu zakupiliśmy w ubiegłym roku część wodociągowo-kanalizacyjną Zakładu Elektroenergetycznego Elsen SA obsługującego odbiorców przemysłowych na obszarze dawnej Huty Częstochowa. Dzięki tej dobrze wykorzystanej szansie udało nam się zwiększyć o 10% przychody przy niewielkim wzroście kosztów. Objęliśmy naszą działalnością teren, który w przyszłości, przy staraniach urzędu miasta Częstochowy, stanie się specjalną strefą ekonomiczną, co będzie niezwykle istotne dla całego regionu częstochowskiego, ale patrząc- poprzez pryzmat naszej Spółki poprzez pozyskanie nowych odbiorców, będzie również bardzo korzystne dla nas.

W ubiegłym roku zintensyfikowaliśmy działania związane z edukacją ekologiczną najmłodszych. Mobilizuje nas nie tylko chęć wychowania pokolenia ekologów, ale spore zainteresowanie ze strony dzieci i młodzieży. Prowadzimy wykłady, wydajemy ulotki, każdego roku zapraszamy na ,,dni otwartych drzwi”. Nasz film animowany o cyklu krążenia wody w przyrodzie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem najmłodszych.

Wymiernymi ocenami naszego funkcjonowania, prócz najważniejszego czyli zadowolenia klientów są wyróżnienia i nagrody. W ubiegłym roku otrzymaliśmy wiele wyróżnień, ale wymienię tylko kilka. Po raz kolejny z rzędu znaleźliśmy się na 3 trzecim miejscu w rankingu przeprowadzonym przez Strefę Gospodarki GP najlepszych firm wodociągowych w kraju, reprezentowaliśmy Polskę na forum europejskim w konkursie tzw.oskarów ekologicznych firm zarejestrowanych w systemie EMAS, zostaliśmy głównym laureatem nagrody Najwyższa Jakość- przyznawanej przez Forum Biznesu i Dziennik Gazetę Prawną. Certyfikat ten odbieraliśmy razem z Prezydentem Miasta Częstochowy, który otrzymując go po raz kolejny został laureatem Perły Jakości. Za wyniki gospodarcze otrzymaliśmy kolejną już ósmą Gazelę Biznesu . Przedsiębiorstwo w ubiegłym roku licznie włączało się także w akcje społeczne, takie jak: „Nowy plecak na nowy rok szkolny”- wsparcie dla dzieci z dzielnicy Raków, „gwiazdkę” organizowaną przez Polski Czerwony Krzyż dla dzieci z rodzin najuboższych, prowadzenie przez Caritas stołówki dla ubogich, czy wsparcie dla naszego duszpasterstwa zawodowego przy parafii św. Jadwigi. Bo należy pamiętać, że we wszystkich naszych działaniach najważniejsi są ludzie.

Na zakończenie pozwolę sobie zacytować słowa papieża Franciszka: ”Gdy rok 2013 dobiega końca, zbieramy niczym w koszu dni, tygodnie, miesiące, które przeżyliśmy (…)  I pytamy siebie: jak przeżyliśmy czas, którym On nas obdarzył? Czy wykorzystaliśmy go przede wszystkim dla samych siebie, dla naszych interesów, czy potrafiliśmy przeznaczyć go także  dla innych?” – pytał papież. Kontynuując tę refleksję, w imieniu Zarządu Spółki, życzę nam wszystkim abyśmy umieli się dzielić swoim czasem i swoim szczęściem, abyśmy dostrzegali drugiego człowieka, ale i byli dostrzegani i doceniani. Dziękuję za uwagę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.