Rozpoczęła się kontrola

Ruszyły  kolejne kontrole posesji.  Mieszkańców odwiedzą funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz pracownicy wodociągów. A wszystko po to, by uświadomić jaworznianom jak duży wpływ na środowisko ma prawidłowe odprowadzanie ścieków i podłączanie się do kanalizacji.

 Pod koniec roku 2012 MPWiK przeprowadził kolejna dużą akcję informacyjną poświęconą podłączeniu do sieci kanalizacyjnej. Dzięki niej tylko w samym miesiącu grudniu, zawartych zostało blisko 240 umów. Łącznie na dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zakwalifikowało się ponad 2300 gospodarstw. Jednak to wciąż mało patrząc z perspektywy Projektu, który zakłada podłączenie 3000 gospodarstw oraz z perspektywy pozostałych dzielnic, gdzie znana jest liczba domów, które już teraz mogą korzystać z kanalizacji.

Mowa tu o gospodarstwach, które mają techniczną możliwość podłączenia się do kanalizacji , jednak z różnych względów unikają tego obowiązku – wyjaśnia rzecznik MPWiK Sławomir Grucel

 Jednym z powodów mogą być środki finansowe, jednak przy udziale dotacji Prezydenta, a także dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska nie stanowią one już większej bariery. I jak dodaje rzecznik, większym ograniczeniem w tej sprawie mogą być przyzwyczajenia i brak ekologicznej świadomości. Ludzie nie chcą się włączać, bowiem opróżniają szambo sporadycznie. Oznacza to, że większość z nich jest nieszczelna, a ścieki trafiają do środowiska. Tolerując ten stan tolerują zanieczyszczanie środowiska naturalnego – tłumaczy Grucel.

Według danych MPWiK posesji nie objętych projektem, które już teraz mogą podłączyć się do sieci jest ok. 490. Dlatego też to do nich w pierwszej kolejności skierowani zostaną strażnicy miejscy. Funkcjonariusze sprawdzą m.in. prawidłowość funkcjonowania przydomowych zbiorników oraz częstotliwość ich opróżniania oraz czy właściciele nieruchomości posiadają umowy oraz bieżące dowody wpłat za opróżnianie szamb. Ponadto towarzyszący im  pracownicy MPWiK będą zachęcać jaworznian do podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a także sprawdzać czy ścieki są odprowadzane w sposób legalny.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna, wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia na niej utrzymania czystości i porządku, m.in. poprzez przyłączenie posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Ustawodawca zaznaczył, że podłączenie do kanalizacji nie jest wymagane jedynie w przypadku, gdy budowa sieci lub przyłącza jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona lub nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków. W pierwszym przypadku istnieje jednak obowiązek wyposażenia posesji w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych.

Jednak zgodnie z nowym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna, na właścicielach zbiorników bezodpływowych ciążą dodatkowe obostrzenia i obowiązki. Przepisy mówią m.in., że właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do:

  • · zgłoszenia ich do ewidencji prowadzonej przez Gminę w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
  • · zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (podobnie jak na kontener na odpady stałe),
  • · dokonywania rocznych przeglądów zbiorników wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane.

Ponadto nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Za nieprawidłowe odprowadzanie ścieków może grozić kara nawet do 10 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.