125 lat Katowickich Wodociągów S.A.

18 maja w Parku Linowym  na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku Zarząd Spółki oraz pracownicy świętowali 125 lecie firmy. Była to bardzo udana impreza integrująca wszystkich pracowników oraz ich rodziny. Przy muzyce można było nie tylko tańczyć lecz również  chodzić na trasach Parku Linowego przygotowanych dla dorosłych i dzieci.  Było  również wiele atrakcji w postaci gier i zabaw na świeżym powietrzu. Historia wodociągów w Katowicach podobnie jak wielu firm na Górnym Śląsku ściśle związana jest z przemysłem wydobywczym i hutnictwem. Na skutek eksploatacji górniczej woda ze studni powoli zanikała co zmusiło mieszkańców do wybudowania w 1862 roku pierwszego ujęcia wody na terenie Siemianowic Śląskich, a następnie sieci wodociągowych. Wraz z budową nowych zakładów pracy budowano nowe ujęcia wody i rozrastała się sieć wodociągowa a w późniejszym czasie kanalizacyjna i oczyszczalnie ścieków. W 1976 roku Zakład nr 1 WPWiK wprowadził pierwszy etap regulacji rzeki Rawy zakończony w 1994 roku. W 1993 roku już jako Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji w Katowicach rozpoczął etap drugi. Zakończenie prac w czerwcu 2006 roku w znacznym stopniu zlikwidowało zagrożenie powodziowe w centrum Katowic. Na mocy Aktu Komercjalizacji z dania 5 października 2006 roku oraz wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonanego w dniu 22 grudnia 2006 roku, z dniem 1 stycznia 2007 roku państwowe Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach Spółka Akcyjna. W wyniku umowy dotyczącej przekazania przez Skarb Państwa pakietu 100 proc. akcji Miastu Katowice, z dniem 1 sierpnia 2007 roku Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. stało się jednoosobową spółką Miasta Katowice. 26 sierpnia 2008 roku Miasto Katowice przekazało część akcji Spółki gminom Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Imielin i Chełm Śląski. 1 września 2008 roku wewnątrz Spółki wyodrębniono Zakłady obsługujące te gminy. 30 października 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę pakietów akcji od akcjonariuszy: Miasta Mysłowice, Miasta Siemianowice Śląskie, Miasta Imielin oraz Gminy Chełm Śląski. W grudniu 2008 roku Spółka nabyła akcje od akcjonariuszy w celu ich umorzenia, w zamian za przekazanie gminom zorganizowanych Zakładów. Jedynym akcjonariuszem Spółki stało się wówczas ponownie Miasto Katowice. Z dniem 31 grudnia 2009 roku wyodrębnione Zakłady zostały przekazane poszczególnym gminom. Następnie gminy wniosły je aportem do utworzonych na swoim terenie gminnych spółek wodociągowo-kanalizacyjnych. Od 1 stycznia 2010 roku świadczą one na swoich terenach usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Od tego momentu Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. dostarcza wodę i odprowadza ścieki wyłącznie na terenie miasta Katowice. Z dniem 12 lutego 2010 roku została zmieniona nazwa Spółki i obecnie brzmi Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna.

foto Piotr Rutkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.