Główne cele i zamierzenia

Główne cele i zamierzenia duszpasterstwa zawodowego pracowników wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – formacji religijnej i duchowej pracowników:

  • troska o kształtowanie postaw zgodnych z zasadami Ewangelii; w tym celu organizowane są: dni skupienia, rekolekcje, spotkania grup modlitewnych i formacyjnych, pielgrzymki, obchody religijne związane z dniem Patrona, Świętem Pracownika Komunalnego, spotkania noworoczno-opłatkowe, sympozja i seminaria;
  • troska o należyte wypełnianie obowiązków zawodowych i pracowniczych, które mają charakter służebny wobec społeczeństwa, gdyż praca naszych służb jest szczególną formą realizacji przykazania miłości bliźniego i wyrazem szacunku dla dzieła stworzonego przez Boga;
  • włączenie się w proces budowania ładu społecznego w Polsce w oparciu o zasady katolickiej nauki społecznej;
  • upowszechnianie katolickiej etyki społecznej i zawodowej w środowiskach pracy;
  • aktywne uczestnictwo w działaniach związanych z apostolstwem świeckich;
  • występowanie do Biskupów Ordynariuszy poszczególnych diecezji z prośbą o mianowanie duszpasterzy i wybór kościołów patronalnych w większych środowiskach zawodowych;
  • bieżące informowanie pracowników o działalności duszpasterstwa na swoim terenie, diecezji, w kraju.