Projekt Funduszu Spójności „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich”

Realizowany w Piekarach Śląskich Projekt środowiskowy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności dobiegł końca. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w każdej dzielnicy Piekar Śląskich prowadzone były roboty związane z realizacją inwestycji. Powstała nowa w pełni zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków „Południe” oraz dokonano modernizacji oczyszczalni ścieków „Północ”. W ramach Projektu powstało również około 100 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej, około 20 km sieci wodociągowej, 22 przepompownie ścieków sanitarnych i wód deszczowych.

Dzięki inwestycji przyczyniliśmy się wspólnie do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz polepszenia warunków sanitarnych na terenie miasta. Jest to bezcenny wspólny efekt ekologiczny. Trzeba również podkreślić, że taki stan rzeczy wpłynął pozytywnie nie tylko na ochronę środowiska, ale i też na zwiększenie atrakcyjności Gminy jako miejsca przyjaznego i zachęcającego do inwestycji oraz rozwoju społeczno-gospodarczego.

Dzięki dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską możliwe stało się m.in.:

  • porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Piekary Śląskie,
  • poprawienie stanu sanitarnego na terenie Gminy poprzez likwidację wylotów nieoczyszczonych ścieków do odbiorników,
  • poprawienie stanu środowiska poprzez redukcję ładunku zanieczyszczeń w ściekach sanitarnych i w wodach opadowych zrzucanych do odbiornika i poprawę jakości wód powierzchniowych,
  • ochrona wód podziemnych stanowiących rezerwuar wody pitnej dla Śląska,
  • poprawienie niezawodności zaopatrzenia w wodę i zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

Nadesłała Teresa Ochmańska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.